Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoważne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies zgodnie z tą polityką.

 

pryw.pngpryw.png

 

Zasady zachowania poufności

Poniższe zasady dotyczą zachowania poufności w firmie Optima Sp. z o.o. Rozumiemy, że zachowanie poufności danych jest niezwykle ważne dla naszych Klientów. Dlatego wprowadziliśmy procedury mające zapewnić, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane od Klientów odwiedzających stronę internetową Optima Sp. z o.o. są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przyjętą praktyką przetwarzania informacji oraz ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182). Poniższe zasady opisują szczegółowo informacje, które możemy uzyskiwać o naszych Klientach, sposób ich pozyskiwania oraz wykorzystania, jak również zasady ochrony prywatności naszych Klientów.

Pozyskiwanie informacji

Mogą Państwo przeglądać naszą stronę internetową bez przekazywania jakichkolwiek informacji osobowych ani innych danych (prosimy zapoznać się z sekcją „Pliki cookies, adresy IP” poniżej).

Jeżeli jednak prześlą Państwo e-mail z zapytaniem, potwierdzą swoje zainteresowanie ofertą naszej firmy lub wezmą udział w konkursie, będziemy zobowiązani rozpocząć zbieranie informacji na Państwa temat, aby móc odesłać e-mail zwrotny lub umożliwić Państwa udział w konkursie.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.optima.pl jest Optima sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355315, NIP 583-310-10-93, kapitał zakładowy 505.000 zł pokryty w całości.

Najczęściej gromadzone przez Spółkę informacje obejmują:

Informacje pozyskiwane bezpośrednio od Klientów:

informacje pozyskiwane bezpośrednio od Klientów, w tym dane osobowe takie jak:

 • nazwisko i imię
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

Informacje wynikające z aktywności Klientów na stronie internetowej: na przykład najczęściej i najrzadziej odwiedzane części strony (szczegółowe informacje poniżej w sekcji „Pliki cookies i adresy IP”).

Wykorzystanie gromadzonych informacji

Dane gromadzone przez naszą firmę na temat Klientów są rejestrowane w formie elektronicznej i mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

 • Do weryfikacji tożsamości i sytuacji kredytowej Klienta oraz aby umożliwić nam rozpatrzenie i przetworzenie Państwa wniosku o udzielenie pożyczki lub sprzedaż innych produktów i usług.
 • Aby ocenić Państwa historię kredytową i potwierdzić informacje o zatrudnieniu.
 • W celu wykrywania, zapobiegania i badania rzeczywistych i potencjalnych oszustw i podobnych działań.
 • Do windykacji niespłaconych pożyczek i zadłużenia ze strony Klientów.
 • W celu rozwijania, zarządzania i wprowadzania na rynek produktów i usług mających spełnić potrzeby naszych Klientów, kontaktowania się z Klientami w sprawach dotyczących interesujących ich produktów i usług oraz określania dostępności różnych produktów i usług dla indywidualnych Klientów.
 • Aby ułatwiać administrowanie i obsługiwanie kont naszych Klientów.
 • Do kontaktowania się z Klientami w związku z ich zapytaniami.
 • Do uzyskiwania określonych informacji w celu tworzenia statystyk dla potrzeb wewnętrznych firmy – takie dane statystyczne nie umożliwiają jednak identyfikacji indywidualnych Klientów.
 • W celu uaktualniania naszej strony internetowej, aby lepiej spełniała potrzeby naszych Klientów.

Dzielenie się informacjami o Klientach z osobami trzecimi

Nie przekazujemy informacji o naszych Klientach osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przepisami prawa lub zostały zawarte odpowiednie umowy z podmiotami trzecimi, gwarantującymi najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Takie dzielenie się informacjami (zawsze za zgodą Klienta, gdy jest to wymagane) może wynikać z następujących przesłanek:

 • W celu udzielenia pożyczki. Ponieważ działamy jako brokerzy oraz jako bezpośredni pożyczkodawcy, zdarza się, że udostępniamy nasze produkty i usługi we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Wynika z tego obowiązek przekazywania im informacji o naszych Klientach, aby mogli dostarczyć wymagane produkty lub świadczyć usługi.
 • Aby móc przekazać naszym Klientom informacje o specjalnych promocjach i ofertach. Jeżeli udzielili Państwo zgody na otrzymywanie informacji, możemy przekazywać Państwa dane starannie wybranym osobom trzecim, które udzielają informacji o interesujących Państwa produktach i usługach.
 • Żeby chronić Optima Sp. z o.o. i inne podmioty. Możemy przekazywać Państwa dane osobom trzecim, gdy uznajemy, że jest to konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych lub chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z uprawnionymi podmiotami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka braku spłaty.
 • Jeżeli następuje lub ma dowolna nastąpić zmiana własności naszej działalności lub majątku, możemy przekazać informacje o naszych Klientach nowym właścicielom, aby umożliwić im skuteczne prowadzenie działalności oraz dalsze świadczenie usług na rzecz Klientów. Może to dotyczyć nowych udziałowców lub dowolnej organizacji, która ma przejąć dowolne umowy zawarte przez nas z Klientami. O każdej zmianie Administratora Danych Osobowych powiadamiamy wszystkich klientów, których dane Spółka przetwarza.

Będziemy przekazywać informacje wyłącznie osobom trzecim, co do których jesteśmy pewni, że będą działały w najlepszym interesie naszych Klientów i które traktują informacje o naszych Klientach stosując zasady ochrony danych co najmniej równie rygorystyczne jak obowiązujące w naszej firmie.

 

Biuro Informacji Gospodarczej

Działalność Biura Informacji Gospodarczej reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1015). Biuro Informacji Gospodarczej zbiera i przechowuje dane dotyczące zdolności kredytowej klientów i firm w imieniu pożyczkodawców w Rzeczpospolitej Polskiej. Chociaż nasi Klienci składają wnioski do naszej firmy, Optima Sp. z o.o. kontaktuje się także z Biurem Informacji Gospodarczej w celu uzyskania informacji o historii kredytowej z innych firm. Takie informacje pozwalają nam ocenić ogólną sytuację naszych Klientów przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki. Optima Sp. z o.o. może zbierać następujące informacje:

 • informacje finansowe o kontach osobistych i innych zobowiązaniach,
 • dane przechowywane przez biura informacji kredytowej na temat Klientów i ich działalności gospodarczej.

Informacje przekazywane naszej firmie są wysyłane do Biura Informacji Gospodarczej, które jest uprawnione do ich przechowywania. Gdyby przesłali nam Państwo nieprawdziwe lub niedokładne informacje i podejrzewalibyśmy popełnienie oszustwa, odnotujemy ten fakt i możemy przekazać takie informacje do instytucji zajmujących się oceną zdolności kredytowej, aby chronić naszą firmę oraz inne podmioty przed kradzieżą i oszustwami.

Wykorzystanie informacji poza Rzeczpospolitą Polską

W przypadku przekazywania informacji o Klientach naszym podmiotom stowarzyszonym, usługodawcom lub agentom w innym kraju, także spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sprawdzamy, czy taka organizacja zgadza się stosować takie same poziomy ochrony jak wymagane wobec informacji zgodnie z przepisami polskimi oraz wykorzystywać informacje wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz naszej firmy.


Jaki jest okres przechowywania informacji o Klientach?

Okres przechowywania informacji zależy od powodu ich udostępnienia, jednak z reguły:

 • Przechowujemy informacje, które są konieczne do świadczenia usług zamówionych przez naszych Klientów na stronie internetowej przez okres konieczny do świadczenia takich usług.
 • Przechowujemy dane kontaktowe przez okres, w którym mamy Państwa zgodę na przesyłanie informacji marketingowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.
 • Przechowujemy rejestry dowolnych transakcji zawieranych za pośrednictwem naszej strony przez co najmniej sześć lat. Dzięki temu możemy reagować na reklamacje i spory powstające w takim okresie.
 • Inne informacje o naszych Klientach przechowujemy przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa.

 

Zgoda Klienta i dostęp do informacji

Nasza firma zbiera i przechowuje informacje o swoich Klientach wyłącznie za ich zgodą.

Pragniemy kontaktować się z Państwem, aby móc zaoferować nasze produkty, które uznajemy za interesujące. Możemy także przekazywać niektóre z Państwa danych osobowych osobom trzecim, aby umożliwić im przesłanie naszym Klientom informacji o interesujących ich produktach i usługach. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania takich informacji, prosimy zaznaczyć pole w odpowiednim formularzu podczas podawania swoich danych osobowych.

Naszym Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz innych informacji przechowywanych przez Optima Sp. z o.o. na ich temat. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182) przysługuje Państwu prawo dostępu do takich danych raz na sześć miesięcy.

Prosimy o informowanie nas w przypadku, gdyby dowolne dane lub informacje przechowywane przez naszą firmę na Państwa temat okazały się nieprawidłowe lub nieaktualne – dokonamy bezzwłocznie odpowiedniej korekty.

Istnieje możliwość usunięcia informacji o Kliencie z naszej bazy danych. Należy pamiętać, że nie powoduje to automatycznie usunięcia danych osobowych przechowywanych przez osoby trzecie ani informacji wymaganych na mocy prawa lub przepisów wykonawczych.

Aby wycofać swoją zgodę, uzyskać dostęp, wprowadzić zmiany lub skasować swoje dane, prosimy o kontakt drogą mailową na adres optima@optimasa.pl, telefonicznie pod numerem 801 800 400 lub drogą pocztową na adres Optima Sp. z o. o, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.


Ochrona i poufność danych

Ponieważ poufność i ochrona Państwa informacji poufnych stanowi nasz priorytet, Optima Sp. z o.o. wdrożyła politykę dotyczącą technologii i ochrony oraz zasady i procedury mające chronić przechowywane dane osobowe.

Chronimy Państwa informacje:

 • Zapewniając, że informacje są przechowywane w sposób bezpieczny w naszej bazie danych i w biurach. Umożliwiamy dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie naszym pracownikom i zaufanym wykonawcom wyłącznie wtedy, gdy potrzebują ich w celu realizacji powierzonych im zadań. Komputery, na których przechowywane są informacje, pracują w bezpiecznym środowisku.
 • Zapewniając, że przekazujemy Państwa dane osobowe wyłącznie osobom trzecim, które mogą zapewnić ich poufność i ochronę.

Podejmujemy wszelkie właściwe kroki w celu zabezpieczania Państwa danych osobowych, jednak nigdy nie ma gwarancji pełnej ochrony. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za przypadki naruszenia ochrony informacji, które nie wynikają z naszego zaniedbania.

 

Adresy IP i pliki cookies

W trakcie wizyty na stronie www.optima.pl , w zależności od ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystają, na komputerach mogą być zapisywane tzw. pliki cookies. Nie wpływają one w sposób niekorzystny na komputer, jego wydajność ani zainstalowane w nim oprogramowanie. Ich zadaniem jest gromadzenie informacji dotyczących korzystania z usług internetowych przez osoby odwiedzające stronę www.optima.pl, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki pozwalają gromadzić informacje dotyczące m.in. adres IP, z którego odwiedzana jest strona, systemu operacyjnego komputera czy aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Informacje te gromadzone są w celu administrowania systemem oraz sporządzania sprawozdań sumarycznych przekazywanych naszym reklamodawcom. Dane takie pomagają nam poprawiać naszą stronę internetową oraz świadczyć lepsze i spersonalizowane usługi. Korzystamy z takich informacji w celu:

   • oszacowania ilości użytkowników strony oraz wzorców ich zachowań,
   • przechowywania informacji o Państwa preferencjach, co umożliwia dostosowywanie treści strony internetowej do indywidualnych zainteresowań,
   • przyspieszenia wyszukiwania danych przez naszych Klientów,
   • rozpoznawania Klientów w momencie, gdy wracają na stronę.

Mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookies zmieniając ustawienie w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Instrukcję obsługi tych ustawień znajdą Państwo pod następującymi linkami (dla każdej z przeglądarek z osobna):

Należy pamiętać, że odmowa akceptacji plików cookies może blokować Państwu dostęp do niektórych części naszej strony. Jeżeli nie zmienią Państwo ustawień przeglądarki w celu odrzucania plików cookies, nasz system będzie wysyłał takie pliki podczas wizyty na naszej stronie. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nasi reklamodawcy mogą także korzystać z plików cookies i działania takie znajdują się poza naszą kontrolą.

Informacje sumaryczne

Wykorzystujemy sumaryczne dane o naszych klientach, które mają pomóc nam w ocenie działania komercyjnego strony oraz poprawie jej skuteczności. Możemy przekazywać takie informacje innym firmom, np. reklamodawcom zewnętrznym. Informacje takie NIE ZAWIERAJĄ żadnych danych osobowych i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji osób.

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Dokładamy wszelkich starań, aby podawać linki do stron o wysokiej jakości i cieszących się dobrą opinią, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za procedury ochrony informacji, zawartość takich stron ani też za usługi oferowane na takich stronach.

Rozmowy telefoniczne

Nasza firma zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów z numerami podanymi na naszej stronie internetowej. Taka rejestracja rozmów jest wykorzystywana dla celów szkoleniowych i kontroli jakości, co ma zapewnić ciągłe monitorowanie i poprawianie naszych standardów obsługi Klienta.


Zakres obowiązywania

Niniejsze zasady nie dotyczą działalności spółek, których Optima Sp. z o.o. nie jest właścicielem lub nie kontroluje ani osób, których Optima Sp. z o.o. nie zatrudnia ani którymi nie zarządza.

Zmiany zasad

Optima Sp. z o.o. przysługuje prawo do zmiany niniejszych zasad zachowania poufności. Nasi użytkownicy będą informowani o takich zmianach na stronie internetowej. Ostatnie uaktualnienie niniejszych zasad pochodzi z dnia 09 stycznia 2015 roku.

Dane teleadresowe

 

Optima Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

tel. 801 800 400

e-mail: optima@optimasa.pl

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące, powyższych zasad, ustawy o ochronie danych osobowych lub innych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych przez Spółkę zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefonicznie lub o przesłanie zapytania na adres Spółki. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie nadesłane drogą mailową Spółka wyśle użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, odpowiedź na zadane pytanie. W związku z powyższym użytkownik wyraża zgodę na przesłanie przez Optima Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zapytanie.